Czym jest rachunek powierniczy?

Rachunek powierniczy to najczęstszy rodzaj zabezpieczenia, szczególnie w przypadku umów developerskich, ale może go otworzyć w zasadzie każdy. Jego istota polega na tym, że osoba trzecia wpłaca nań środki pieniężne na rzecz jego właściciela. Wszelkie warunki na podstawie, których posiadacz rachunku może wypłacać pieniądze na niego wpłacone określa odpowiednia umowa zwana umową powierniczą. Stąd też wynikają dwa istotne pojęcia. Pierwsze to powiernik, czyli posiadacz konta, natomiast drugie – powierzający określa osobę trzecią, która dokonuje wpłat na ten rachunek. Istotna kwestią jest fakt, że na rachunku powierniczym mogą być odkładane jedynie takie środki, które są przekazywane przez powierzającego. Środki te powinny zostać przeznaczone na określony cel, który strony powinny między sobą uzgodnić. Wszystkie tego typu kwestie powinna regulować umowa powiernicza, a ta z kolei nie musi mieć absolutnie nic wspólnego z umową rachunku powierniczego. Mało tego, wcale nie musimy banku o umowie powierniczej i jej warunkach, jest to sprawdza pomiędzy powiernikiem a powierzającym.

Pamiętajmy także o tym, że osoba trzecia dokonująca wpłat na rachunek nie może dysponować tymi środkami, ani też ich wypłacać, albowiem jedynym dysponentem jest posiadacz rachunku. Ponadto nie może on także wymagać od banku podawania jakichkolwiek informacji związanych z tym kontem.

Bank musi jednak dopilnować aby powiernik nie wypłacił z rachunku środków dopóki nie spełni warunków, na które wyraził zgodę podpisując umowę powierniczą. Zaletą rachunku powierniczego jest to, że nie podlega on egzekucji komorniczej. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą może to też być pewnego rodzaju zabezpieczenie, ponieważ środki ulokowane na takim koncie nie wliczają się w masę upadłości. Tak samo zresztą jak nie należą do masy spadkowej w sytuacji gdy powiernik umrze.